Cơ Sở Vật Chất

Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Nơi thực hiện các thí nghiệm về Sinh học phân tử như: dòng chủng tái tổ hợp, chuyển gen vào vi sinh vật (E. coli, S. cerevisiae, P. pastoris, CHO, ruồi giấm), … và các thí nghiệm về đánh giá mức độ biểu hiện.

IMG 0457

IMG 0461

IMG 0463

 

Nơi thực hiện các thí nghiệm về Sinh học phân tử thực vật như: tạo chủng tái tổ hợp, chuyển gen thực vật bằng Agrobacterium, marker phân tử, … và các thí nghiệm về nuôi cấy mô tế bào thực vật.

waiting for update ...

 

Cơ Sở Linh Trung

Nơi thực hiện các thí nghiệm về protein như: lên men quy mô pilot, thu nhận và tinh sạch protein, phân tích protein, ...

IMG 0663

IMG 0665

IMG 0668

MBL LT04 

MBL LT05

MBL LT06