Phòng Thí Nghiệm Công Nghệ Sinh Học Phân Tử - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh - Tin Tức