Giới Thiệu

PTN Công nghệ Sinh học Phân tử chuyên nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao các công nghệ, sản phẩm mới phục vụ bảo vệ sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng, chọn tạo giống, bảo vệ môi trường, trên cơ sở ứng dụng các đặc điểm về tổ chức, chức năng của các phân tử sinh học, đặc biệt là DNA và protein, và các tổ chức sinh học ở mức nano, tế bào và cá thể.... đặc biệt phòng được đầu tư rất là nhiều trang thiết bị hiện đại, với đội ngũ nhà khoa học dày dạn kinh nghiện nghiên cứu. Đọc thêm.... 

Cơ Cấu Tổ Chức

- Nhân Sự

- Các Nhóm Nghiên Cứu:
1. Nhóm Công nghệ gene và Ứng dụng
2. Nhóm Y sinh học GMIF
3. Nhóm Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học
4. Nhóm Công nghệ Sinh học phân tử Vi sinh vật
5. Nhóm Công nghệ Sinh học Thực vật
 

Tin Tức