Lịch Sử Hình Thành và Phát Triển PTN CNSH Phân Tử

- Trưởng phòng thí nghiệm: GS. TS. Trần Linh Thước.

- Quyết định thành lập số 272/QĐ-TCHC ngày 15 tháng 11 năm 2000.

- Cơ quan quản lý: Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.

- Chức năng nhiệm vụ:

Công nghệ Sinh học; nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao các công nghệ, sản phẩm mới phục vụ bảo vệ sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng, chọn tạo giống, bảo vệ môi trường, trên cơ sở ứng dụng các đặc điểm về tổ chức, chức năng của các phân tử sinh học, đặc biệt là DNA và protein, và các tổ chức sinh học ở mức nano, tế bào và cá thể.

Phục vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học, các lĩnh vực khoa học liên ngành Hóa-Sinh, Lý-Sinh, Sinh-Tin học.

Tham gia đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Đại học và sau Đại học để tiến kịp trình độ khoa học của khu vực và thế giới, phục vụ sự phát triển của đất nước.