Các Nhóm Nghiên Cứu

CNGUD logo

Nhóm Công nghệ gene và Ứng dụng

Trưởng Nhóm: PGS. TS. Đặng Thị Phương Thảo

 

GMIF logo

Nhóm Y sinh học GMIF

Trưởng Nhóm: TS. Trần Văn Hiếu

RCNBP logo

Nhóm Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học

 Trưởng Nhóm: TS. Nguyễn Thị Bạch Huệ

vs-3

Nhóm Công nghệ Sinh học phân tử Vi sinh vật

Trưởng Nhóm: TS. Phan Thị Phượng Trang

plantbiotech

Nhóm Công nghệ Sinh học Thực vật

Trưởng Nhóm: TS. Quách Ngô Diễm Phương