3. Thành Viên

THÀNH VIÊN

hướng nghiên cứu

Trưởng nhóm: TS. Trần Văn Hiếu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

a-f

HVCH. Trần Thị Bảo Châu

d

HVCH. Trần Mạnh Cường

c

HVCH. Huỳnh Thị Xuân Mai

d

HVCH. Nguyễn Công Thuận

f

HVCH. Nguyễn Cao Trí

b, h

HVCH. Nguyễn Thị Thanh Hoà

e

HVCH. Nguyễn Hoàng An

e

HVCH. Huỳnh Kiến Quang

f

SV. Lê Đào Hoàng Anh

e

SV. Phạm Thị Hồng Anh

e

SV. Nguyễn Lê Duy

h

SV. Trần Thị Hồng Điệp

b

SV. Phạm Thị Mộng Quỳnh

c

SV. Trần Nguyễn Thảo Sương

a

SV. Trần Hoàn Xuân Thanh

c

SV. Lê Thanh Vân

d